Algemene voorwaarden

De inschrijving is compleet wanneer de betaling voor de workshop of cursus gedaan is. Eventueel kan worden afgestemd dat dit een gespreide betaling wordt.

Annuleren professioneel coachen: Je krijgt 100% van je vergoeding terug wanneer je annulering 24 uur voor de afspraak ontvangen is.

Annuleren van een workshop of training kan uitsluitend per mail. Binnen vier weken van de startdatum is annulering niet mogelijk. Een vervangende deelnemer mag je uiteraard wel aanleveren.

Van de verstrekte materiaal blijven alle rechten aan AJ Klerk voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

AJ Klerk zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren en vertrouwelijk behandelen op de wijze die de wet AVG voorschrijft.

Tot slot is het de missie van AJ Klerk om workshops en trainingen toegankelijk te maken voor iedereen. Als financiering een probleem is, kan je een korting aanvragen.